Tibetan and Nepali

བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། SAMPA LHUNDUB सम्प ल्हुन्डव्

सोल्देव सम्प ल्हुन्डव् । 

अ‍ेमाहो । नुव्छयोग देवा  च्येन्गी श्हिङ्खम् सु । नाङ्वा थाए थुग् ज्येई ज्यिनलाव् यो । टुल्कु पेमा ज्युङ्ने ज्यिन्लाव् ते । जम्बु लिङ्दु डोवीई दोन्ला ज्योन् ।डोदोन् ग्युन् छय्े मेपी थुग्ज्ये च्येन् । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्।  ग्याल्पो ठिस्रोङ् देहुच्येन मेन्छये ने । छयोइ ग्याल् दुङ्ग्यु थाला मतोङ् वर । दुइसुम् ग्युन्क्षे मेपर ज्यिन ग्यी लोब् ।बोएक्यी छयोइ क्योङ् ग्याल्पोई ञ्येन् च्यीग् पु । ग्याल्पो छयोच्यो क्योङ्वी थुगज्ये च्येन् ।ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। कुनी ल्होनुब् सिन्पोई खानोन् जे । थुगज्ये बोइक्यी सेमच्येन् योङ्ला स्यिग् । मरिग् लोग्पी सेमच्येन डेन्पी पल्। ञ्योन्मोङ् दुल्काई सेमच्येन थब्क्यी दुल् । चेदुङ् ग्युन्छ्ये मेपी थुग्ज्ये च्येन । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। दुई ङेन् ञ्यिग्मी थाला थुग्पी छे । नङ्रे गोङ्रे बोइक्यी दोन्ला ज्योन्। ञि स्येर छयार दुई दाङ्ला च्यिव्ते ज्योन् । यरङो छेच्यई दुईसुु ङोईसु ज्योन् । डोदोन तोव छयेन जेपी थुगज्ये च्येन् ।ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। ङा ग्याई थामा चोए दुई ञिग्मा ला । सेमच्येन्  थमच्ये ञ्योन्मोङ् दुग्ङा रग् ।ञ्योन्मोङ ज्योल् ञ्योग् दुग्ङा रङ्ग्यु च्योए। देडाई दुई ना ख्येडाई थुगज्येइ् क्योव् । देदेन् थोरी डेन्पी थुगज्ये च्येन् । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। होरसोग् जिग्पी माग्गी थाकोर ने । छयोएखोर ञ्येन्पो जिग्ला थुग्पी छे । हिञी थेछोम मेपर सोल्वा देव् ।ओर्गेन पेमा ल्हासीन देग्ये खोरग्यी कोर । होरसोग मगपुङ् दोगपर थेछोम् मे । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। सेमच्येन ग्युलु ज्यिग्पी ने ज्युङ छे । मिस्होइ दुग्ङल् नेक्यी ञेन् प ना ।हिञी थेछोम मेपर सोल्वा देव । ओर्गेन  मेन्गी लादङ् एर्मे पे ।छेस्ये मायिन बरछये ङेपर सेल् । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्।  ज्युङ्वा डरलङ् सच्यु ञ्याम्पी छे । सेम्च्येन मुगेई नेक्यी ञेन्प ना । हिञी थेछोम मेपर सोल्वा देव् । ओर्गेन  खाण्डो नोर ल्हाई छोग्दङ् च्ये । ऊल्फोङ् टेकोम् सेल्वर थेछोम् मे। ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। लेच्येन् डोवी दोन्दु तेर दोन् न । दम्छीग् स्होल् स्होग् मेपी पादीङ् ग्यी । हिञी थेछोम मेपर सोल्वा देव् ।  ओर्गेन हिदम् ल्हादङ येर्मे प्ये ।फानोर बुयी लोन्पर थेछोम मे । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। बेयुल नग्ठोद ऐन्स ञ्योग्पी छे। खछ्यार बुयुग छुब्शिङ् लम्गग् ना ।  हिञी थेछोम मेपर सोलव देव् ।ओर्गेन शिदाग ञ्येन्पोई खोरगी कोर । छयोजे लम्ना डेनपर थेछोम मे ।ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। ताग्स्हिग् दोम्डे दुगडुल् छयेवा च्येन् । डोग्छयेन् ज्यिगपी ठङ्ल डिम्पी छे ।हिञी थेछोम् मेपर सोल्वा देव् । ओर्गेन पावो गिङ्दङ् सुङ्मर च्ये ।दुग्पी सेमच्येन टोइपर थेछोम् मे । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्।  स छ्यु मेलुङ् ज्युङ्वी वरछे क्यी । ग्युलु ञेन्च्यिङ ज्यिग्पी दुजयुङ छे । हिञी थेछोम मेपर सोल्वा देव् । ओर्गेन  ज्युङ्वा स्हियी ल्हामोर च्ये । ज्युङ्व रङ्सर स्हिवर थेछोम मे । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। लम्सङ् ज्यिगपी ठङ्ला डिम्पी छे । सेख्येर ज्यग्पा छयोम्पोइ ञ्येन्प ना । हिञी थेछोम मेपर सोल्व देव् ।ओर्गेन छयाग् ग्या श्हियी गोङ्पर देन् ।चौर मिगोइ ङाम्सेम् लाग्पर ज्ये । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। गङ्स्हिग् शेदमी माग्गी थाकोर ना । छोन्छ्या नोन्पोई देव्शिङ् ञ्येन्पा ना । हिञी थेछोम् मेपर सोल्वा देव् । ओर्गेन दोर्जेई गुरदङ् देन्पा यी । श्येमा डेच्यीङ् छोन्छा थोरवर ग्युर । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। नम्श्यिग् छेश्ये छिवी दुइज्युङ् छे । नेच्योइ दुग्ङल् डागपोइ ञ्येन्पा ना । हिञी थेछोम् मेपर सोल्वा देव् । ओर्गेन  नाङ्वा थाए टुल्पा ते । देवा च्येन्गी श्हिङ्दु  ङेपर क्ये । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्। ग्युलुइ यार्पो श्यिग्पी वर्दो रु ।ठुल्नाङ् ञिङ्ठुल् दुग्ङाल् ञ्येन्पा ना ।  हिञी थेछोम् मेपर सोल्वा देव् । ओर्गेन  दुईसुम् ख्येन्पी थुग्ज्ये यी ।ठुल्नाङ् रङ्सर डोल्वर थेछोम् मे । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्।  श्येन् याङ्  ल्येदङ् केन्ग्यी वङग्युर ते । ठुलनङ् ङोपोर श्येनच्यीङ्  दुगङाल् ना ।  हिञी थेछोम् मेपर सोल्वा देव् । ओर्गेन  देछ्येन् ग्याल्पोइ ङोवो ते । दुग्ङाल् ठुल्पा चेने श्यिग्पर जे । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन््ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्।  डोडुग् दुग्ङल् छयेन्पोई ञ्येन्पा दाङ् । ख्येपर बोक्यी ज्येबाङ् दुगङाल् ना ।  देगुइ मोइपी दुङ्श्युग् डाग्पो यी । हिञी थेछोम् मेपर सोल्वा देव् । ओर्गेन थुगज्ये फोग्युर मेपर स्यिग् । ओर्गेन पेमा ज्युङ्ने ला सोल्वा देव् । सम्पा ल्हुन्ग्यी डुब्पर ज्यिन्ग्यी लोब्।

सम्प ल्हुन्डुव धुइपा ।    

अ‍ेमाहो । कोन्छ्योग् चासुम् देशेग् कुुन्दुई पल् । ञिग्दुई डोवी गोन्मे क्याब् च्यिग् पु । थुग्ज्ये लोग्तर ञुरवी थोएठङ् चाल् । महा गुरु पेमा हेरुकर । मोइगुुइ दुङ्श्युग् डाग्पोइ सोल्वा देव् । डादोन् गेग्दाङ् बरछ्ये ज्येफुर दोग् । मारुङ् ग्याल्सेन् ज्युङ्पो दम्ला थोग् । सम्पा ल्हुन्गी डुब्पर जिन्गी लोब् ।

 

༄༅། །གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགསས་སོ། །

ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་རླབས་ཏེ༔ འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ལ་མ་སྟོངས་བར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔      རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ནངས་རེ་དགོངས་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔ ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏེ་བྱོན༔ ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔                   འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ 
 ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔ ཉོན་མོངས་འབྱོལ་ཉོག་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོད༔ དེ་འདྲའི་དུས་ན་ཁྱེད་འདྲའི་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔ དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཧོར་སོགས་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔  
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔  སེམས་ཅན་རྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔ མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔ སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམས་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་འདོན་ན༔ དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
 ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོགས་པའི་ཚེ༔ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔ འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔ གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔ སྒྱུ་ལུས་ཉེན་ཅིང་འཇིག་པའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔ འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལམ་འཕྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔ བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔ ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ན༔ མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ གཤེད་མ་བྲེད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་གྱུར༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔ འཁྲུལ་སྣང་ཉིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔ འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔               སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔
 ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔ དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔      ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
 བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
༈ བསམ་ལྷུན་བསྡུས་པ་ཐུགས་རྗེའི་བློག་ཞགས་བཞུགས་སོ། 
ཨེ་མ་ཧོ༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་དཔལ༔ སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་མགོན་མེད་སྐྱབས་གཅིག་པུ༔ ཐུགས་རྗེ་གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨརྣ་ཧེ་རུ་ཀར༔ མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ དགྲ་གདོན་བགེགས་དང་བར་ཆད་བྱད་ཕུར་བཟློག༔ མ་རུང་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོ་དམ་ལ་ཐོག༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 
SOLDEV SAMPA LHUNDUB
 A‍emaaho . Nuvchhayog devaa  chyengee shingkham su . Naa~nvaa thaa_e thug jyeii jyinalaav yo . ṭulku pemaa jyu~nne jyinlaav te . Jambu li~ndu ḍaoveeii donlaa jyon .ḍaodon gyun chhaye mepee thugjye chyen . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Gyaalpo ṭhisro~n dehuchyen menchhaye ne . Chhayoi gyaal du~ngyu thaalaa mato~n var . Duisum gyunkṣe mepar jyin gyee lob . Boekyee chhayoi kyo~n gyaalpoii ~nyen chyeeg pu . Gyaalpo chhayochyo kyo~nvee thugajye chyen . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Kunee lhonub sinpoii khaanon je . Thugajye boikyee semachyen yo~nlaa syig . Marig logpee semachyen ḍaenpee pal. ~nyonmo~n dulkaa_ii semachyen thabkyee dul . Chedu~n gyunchhye mepee thugjye chyen . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Duii ~nen ~nyigmee thaalaa thugpee chhe . Na~nre go~nre boikyee donlaa jyon. ~ni syer chhayaar duii daa~nlaa chyivte jyon . Yara~no chhechya_ii duiisuu ~noiisu jyon . ḍaodon tov chhayen jepee thugajye chyen . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. ~naa gyaa_ii thaamaa choe duii ~nigmaa laa . Semachyen  thamachye ~nyonmo~n dug~naa rag .~nyonmo~n jyol ~nyog dug~naa ra~ngyu chyoe. Deḍaa_ii duii naa khyeḍaa_ii thugajyei kyov . Deden thoree ḍaenpee thugajye chyen . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Horasog jigpee maaggee thaakor ne . Chhayoekhor ~nyenpo jiglaa thugpee chhe . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen pemaa lhaaseen degye khoragyee kor . Horasog magapu~n dogapar thechhom me . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Semachyen gyulu jyigpee ne jyu~n chhe . Mishoi dug~nal nekyee ~nen p naa i~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen  mengee laada~n erme pe . Chhesye maayin barachhaye ~nepar sel . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Jyu~nvaa ḍaarala~n sachyu ~nyaampee chhe . Semchyen mugeii nekyee ~nenp naa . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen  khaaṇaḍao nor lhaa_ii chhogda~n chye . Oolfo~n ṭekom selvar thechhom me. Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Lechyen ḍaovee dondu ter don n . Damchheeg shol shog mepee paadee~n gyee . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen hidam lhaada~n yerme pye . Faanor buyee lonpar thechhom me .Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Beyul nagṭhod ains ~nyogpee chhe. Khachhyaar buyug chhubshi~n lamgag naa . Hi~nee thechhom mepar solav dev . Orgen shidaag ~nyenpoii khoragee kor . Chhayoje lamnaa ḍaenapar thechhom me . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Taagshig domḍae dugaḍaul chhayevaa chyen . ḍaogchhayen jyigapee ṭha~nl ḍaimpee chhe i~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen paavo gi~nda~n su~nmar chye . Dugpee semachyen ṭoipar thechhom me . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Sa chhyu melu~n jyu~nvee varachhe kyee . Gyulu ~nenchyi~n jyigpee dujayu~n chhe . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen  jyu~nvaa shiyee lhaamor chye . Jyu~nv ra~nsar shivar thechhom me . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Lamsa~n jyigapee ṭha~nlaa ḍaimpee chhe . Sekhyer jyagpaa chhayompoi ~nyenp naa . Hi~nee thechhom mepar solv dev . Orgen chhayaag gyaa shhiyee go~npar den . Chaur migoi ~naamsem laagpar jye . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Ga~nshig shedamee maaggee thaakor naa . Chhonchhyaa nonpoii devshi~n ~nyenpaa naa . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen dorjeii gurada~n denpaa yee . Shyemaa ḍaechyee~n chhonchhaa thoravar gyur . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Namshyig chheshye chhivee duijyu~n chhe . Nechyoi dug~nal ḍaagapoi ~nyenpaa naa . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen  naa~nvaa thaa_e ṭulpaa te . Devaa chyengee shhi~ndu  ~nepar kye . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Gyului yaarpo shyigpee vardo ru .ṭhulnaa~n ~ni~nṭhul dug~naal ~nyenpaa naa . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen  duiisum khyenpee thugjye yee .ṭhulnaa~n ra~nsar ḍaolvar thechhom me . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. Shyen yaa~n  lyeda~n kengyee va~nagyur te . ṭhulana~n ~nopor shyenachyee~n  duga~naal naa . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen  dechhyen gyaalpoi ~novo te . Dug~naal ṭhulpaa chene shyigpar je . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob. ḍaoḍaug dug~nal chhayenpoii ~nyenpaa daa~n . Khyepar bokyee jyebaa~n duga~naal naa . Degui moipee du~nshyug ḍaagpo yee . Hi~nee thechhom mepar solvaa dev . Orgen thugajye fogyur mepar syig . Ogryen pemaa jyu~nne laa solvaa dev . Sampaa lhungyee ḍaubpar jyingyee lob.
 SHAMPA LHUNDUB DHUIPA.

A‍emaaho . Konchhyog chaasum desheg kuunduii pal . ~nigduii ḍaovee gonme kyaab chyig pu . Thugjye logtar ~nuravee thoeṭha~n chaal . Mahaa guru pemaa herukar . Moiguui du~nshyug ḍaagpoi solvaa dev . ḍaadon gegdaa~n barachhye jyefur dog . Maaru~n gyaalsen jyu~npo damlaa thog . Sampaa lhungee ḍaubpar jingee lob .

9 SAMPALUNDUP\

Download

4 SAMPA NGYURDUP

Download

BARCHELAMSE L

Download

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights