BUDDHIST'S BOOKS AND PECHA बौद्ध धार्मीक पुस्तक तथा पेछ्याहरु

ནང་ཆོས་ཀྱི་དེབ། དཔེ་ཆ། སྨོན་ལམ་རིགས་སོགས།

TIBETAN NEPALI AND ENGLISH

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཟླས་དམིགས། chanting of Guru Rinpoche. गुरु रिन्पोछेको मंत्र जप ।

༈ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཟླས་དམིགས། ༈ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་དང་། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་གསོལ། །བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། ཨོཾ་ཨཱཿ  ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷ་ཧཱུྃ༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་དག །ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་གྲུབ་འགྱུར་ནས། ། འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། गुरु रिन्पोछेको मंत्र जप । टुल्पी गुरु छेन्ग्ये दाङ् । डुब्पी रिग्जीन् छ्येन्पो ग्ये । ज्याङसेम ञेवी सेग्ये दाङ् ।…

TIBETAN NEPALI AND ENGLISH

Chanting of Avalokiteswara འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཟླས་དམིགས། आर्य अवलोकितेश्वरको जप

༈ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཟླས་དམིགས། ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་། །སྤྱན་སྟོང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ་ཧྲཱཱིཿ   དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གྲུབ་འགྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།། དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག། आर्य अवलोकितेश्वरको जप छ्याग्तोङ् खोर्लो ग्यूर्वी ग्याल्पो तोङ् । च्येन्तोङ् कल्प स्हाङ्पोइ साङ्ग्ये तोङ् । गाङ्ला गाङ्दुल् देला देर्तोन्पी । चुन्पा च्येन्रे स्हिग्ला छ्याग्छाल्तो । ॐ मणि पद्मे…

TIBETAN NEPALI AND ENGLISH

སྒྲོལ་མ་ཉེར་ཅིག་གི་བསྟོད་པ། DOLMA ~NERCHYIG GI TO TOIPA ( 21 TARA’S PRASING ) डोल्मा ञेरच्यिग् गि तोइपा

 डोल्मा ञेरच्यिग् गि तोइपा ( २१ ताराको स्तुती )  पोटाला यी ने क्षोग् ने । तम्यिग् ज्याङ्गु लेठुङ् शिङ । तम्यिग् होएक्यि डोवा डोल् । डोल्मा खोरच्ये शेग्सु सोल् । ल्हा दाङ् ल्हामिन् च्योएपेन् ग्यि । श्याब्क्यि पेमो लातुई दे…

TIBETAN NEPALI AND ENGLISH

རི་བོ་བསང་མཆོད། रिवो साङ छ्योए । ( साङको पाठ ) Rivo Saang Chhyoe

                      रिवो साङ छ्योए । ( साङको पाठ  )  ओम् अः हुँ । खाञम् सीस्ही क्याब्कुन् ञीङपोई च्युई । वाङडाग् रिग्जीन् पेमा थोएठेङ् चाल् ।ख्येकुर नाङसीद् ग्याल्वई क्यील्खोर जोग् । डोकुन् सीले डल्छ्यीर क्याब्सु छी । ( ३ पल्ट )…