Tibetan and Nepali

YONCHHYAB BULCHIG ཡོན་ཆབ་འབུལ་ཚིག बिहान पानी चढाउँदा पढ्ने पाठ ।

  ༄༅། །ཡོན་ཆབ་འབུལ་ཚིག ཧཱུྂ༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ་འདི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། བཞེས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཚོགས་རྫོགས་སྒྲིབ་དག་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷརྣཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་རྣ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཧཱུྂ༔ योन्छ्याब् बुल्छीग्  बिहान पानी चढाउँदा पढ्ने पाठ । हुँ । यान्लाग् ग्येदेन् दुचीइ जिङ्बुदि ।   च्योम्देन् खोर्दाङ् चेला बुल्वार्ग्यी ।  श्हेने दाग्दाङ् सेम्च्येन् थाम्च्येक्यी ।  छोग्जोग् डिब्दाग् खोर्वा दोङ्टुग्श्योेग् ।… Continue Reading…

Verified by MonsterInsights