TIBETAN NEPALI AND ENGLISH

རི་བོ་བསང་མཆོད། रिवो साङ छ्योए । ( साङको पाठ ) Rivo Saang Chhyoe

                      रिवो साङ छ्योए । ( साङको पाठ  )  ओम् अः हुँ । खाञम् सीस्ही क्याब्कुन् ञीङपोई च्युई । वाङडाग् रिग्जीन् पेमा थोएठेङ् चाल् ।ख्येकुर नाङसीद् ग्याल्वई क्यील्खोर जोग् । डोकुन् सीले डल्छ्यीर क्याब्सु छी । ( ३ पल्ट )… Continue Reading…

Verified by MonsterInsights