Tibetan and Nepali

YONCHHYAB BULCHIG ཡོན་ཆབ་འབུལ་ཚིག बिहान पानी चढाउँदा पढ्ने पाठ ।

 

༄༅། །ཡོན་ཆབ་འབུལ་ཚིག

ཧཱུྂ༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ་འདི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི།

བཞེས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཚོགས་རྫོགས་སྒྲིབ་དག་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག །

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷརྣཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་རྣ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཧཱུྂ༔

योन्छ्याब् बुल्छीग् 

बिहान पानी चढाउँदा पढ्ने पाठ ।

हुँ । यान्लाग् ग्येदेन् दुचीइ जिङ्बुदि ।   च्योम्देन् खोर्दाङ् चेला बुल्वार्ग्यी । 

श्हेने दाग्दाङ् सेम्च्येन् थाम्च्येक्यी ।  छोग्जोग् डिब्दाग् खोर्वा दोङ्टुग्श्योेग् ।

ॐ सर्व तथागत सपरिवार अर्घम प्रतिच्छ पूजा मेघ समुन्द्र स्फरन समय आ हुँ ।

Hung . Yaanlaag gyeden ducheei jingbu di .

chyomden khordaang  chelaa bulvaar gyee .

Shhene daagdaang semchyen thaamchye kyee .

chhogjog ḍibdaag khorvaa dongṭug shyog .

Om sarva tathaa gata sa parivaar argham pratichchh poojaa megh samundr sfaran samay aa hung .

अस्टांग युक्त अमृत जलको तलाउ  भगवान बुद्ध गणलाई अर्पण गर्दछु ।

यसलाई ग्रहण गरी म लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरुको पूण्य सिद्ध एवं पाप (आवरण) शुद्ध भई

संसारिक दुःख बाट मुक्त होस् ।

I offer the lake of nectar water containing eight qualities to Lord Buddhas.
By accepting it, all beings, including me, became perfect and sin purified and
Free  from worldly sorrows.

 

YONCHYAB BULCHIG tib and nep

  DOWNLOAD गर्न यहाँ थिच्नुहोस

 

 

 

Verified by MonsterInsights