BOOKS AND PECHA

TIBETAN ALPHABETS ( KA KHA SOG ) ༄༅། །བོད་ཀྱི་སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་གི་དང་པོ་ཡིག་རིས་དང་གྲངས་ཚད་མདོ་ཙམ་བཞུགས་སོ། །

༄༅།།བོད་ཀྱི་སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་གི་དང་པོ་ཡིག་རིས་དང་གྲངས་ཚད་མདོ་ཙམ་བཞུགས་སོ། ། ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ། ༈ ཀི་ཀུ་ཀེ་ཀོ། ཁི་ཁུ་ཁེ་ཁོ། གི་གུ་གེ་གོ། ངི་ངུ་ངེ་ངོ་། ཅི་ཅུ་ཅེ་ཅོ། ཆི་ཆུ་ཆེ་ཆོ། ཇི་ཇུ་ཇེ་ཇོ། ཉི་ཉུ་ཉེ་ཉོ། ཏི་ཏུ་ཏེ་ཏོ། ཐི་ཐུ་ཐེ་ཐོ། དི་དུ་དེ་དོ། ནི་ནུ་ནེ་ནོ། པི་པུ་པེ་པོ། ཕི་ཕུ་ཕེ་ཕོ། བི་བུ་བེ་བོ། མི་མུ་མེ་མོ། ཙི་ཙུ་ཙེ་ཙོ། ཚི་ཚུ་ཚེ་ཚོ། ཛི་ཛུ་ཛེ་ཛོ། ཝི་ཝུ་ཝེ་ཝོ། ཞི་ཞུ་ཞེ་ཞོ། ཟི་ཟུ་ཟེ་ཟོ། འི་འུ་འེ་འོ། རི་རུ་རེ་རོ། ལི་ལུ་ལེ་ལོ། ཤི་ཤུ་ཤེ་ཤོ། སི་སུ་སེ་སོ། ཧི་ཧུ་ཧེ་ཧོ། ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ།… Continue Reading…

Verified by MonsterInsights