BOOK

LEGSHE JYONWANG GI DIWA DILEN ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༄༅། །ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་རྣམ་བཞག་བློ་གསར་ བྱིས་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། LEGSHE JYONWANG GI DIWA DILEN GI NAMSHYAG LOSAR JIPI GATON SEJYAWA SHYUGSO       DOWNLOAD

Verified by MonsterInsights