BUDDHIST'S BOOKS AND PECHA बौद्ध धार्मीक पुस्तक तथा पेछ्याहरु

ནང་ཆོས་ཀྱི་དེབ། དཔེ་ཆ། སྨོན་ལམ་རིགས་སོགས།

༄༅། །ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱི་ཁྲུས་འགྱོད་ཚངས་ཀྱི་ཆོ་ག་དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

10 dime shyagyu

 

   DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *