TIBETAN NEPALI AND ENGLISH

Chanting of Avalokiteswara འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཟླས་དམིགས། आर्य अवलोकितेश्वरको जप

༈ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཟླས་དམིགས།

ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་། །སྤྱན་སྟོང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ་ཧྲཱཱིཿ   དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གྲུབ་འགྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།།

དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག།

आर्य अवलोकितेश्वरको जप

छ्याग्तोङ् खोर्लो ग्यूर्वी ग्याल्पो तोङ् । च्येन्तोङ् कल्प स्हाङ्पोइ साङ्ग्ये तोङ् । गाङ्ला गाङ्दुल् देला देर्तोन्पी । चुन्पा च्येन्रे स्हिग्ला छ्याग्छाल्तो ।

ॐ मणि पद्मे हूँ ह्री ।  गेवा दियी ञ्युर्दुदाग् । च्येन्रे स्हिग्वाङ् डुब् ग्यूर्ने । डोवा च्यिग् क्याङ् मालुइपा । देयी साला गोइपर् श्योग् ।

Chanting of Avalokiteswara

Chhyaag tong  khorlo gyurvee gyalpo tong . Chyen tong kalpa shaang poi saangye tong . Gaanglaa gaangdul delaa derton pee . Chunpaa chyenre shiglaa chhyaag chhaal toi . Om maṇi padme hung hree . Gewa diyee nyurdu daag . Chyenre shigwang dub gyurne . ḍowa chyig kyang maalui paa . Deyee saalaa goipar shyog .

हजार हात भएका, हजार चक्रवर्ती राजा र हजार नेत्र भएको भद्रकल्पका हजार बुद्ध । जसलाई जे चाहेको तद्नुसार रुप देखाई जगत प्राणीको हित गर्ने भदन्त अवलोकितेश्वरलाई प्रणाम गर्छु ।

यस कुशल पुण्यले। शिघ्र म अवलोकितेश्वरको साधना पूरा गरेर । जगतका प्राणीहरु एउटा पनि बाँकी नरहने गरी हजुरको भूमि (भुवन) मा पु¥याउन सकूँ ।

A thousand Buddhas of Bhadrakalpa with a thousand hands, a thousand Chakravarti kings and a thousand eyes. I prostrate Bhadanta Avalokitesvara, who appears to do whatever he wants and does good for the world.

By completing this sadhana of Avalokitesvara, May I swiftly completed this skillful virtue and  bring all the sentient beings of the world to your land (Bhuvan) without leaving a single one.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights